Associazioni di pazienti: una questione di trasparenza